Algemene voorwaarden Moderne Oerboerderij Spek

Op al onze producten en diensten zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.


Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Jordy Spek, Moderne Oerboerderij Spek – Eenmanszaak
Moderne Oerboerderij Spek, Drogteropslagen 84, Dedemsvaart
E-mail: moderneoerboerderijspek@gmail.com
KvK-nummer: 70131244


Artikel 2 – Toepasselijkheid

Op al onze producten en diensten zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.


Artikel 3 – Levering

  1. Producten worden na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk verzonden.
    De standaard kosten voor verzending binnen Nederland bedragen €6,95 voor pakketten tot 10 kilo en zijn voor rekening van de consument.
    Verzendkosten afwijkend van de standaard kosten, zoals genoemd in dit artikel, worden in overleg bepaald.
    Levende dieren kunnen alleen worden afgehaald of in overleg worden gebracht.
    Voor het brengen van levende dieren rekenen wij €25,- binnen een straal van 15 km van ons vestigingsadres. Buiten een straal van 15 kilometer en tot 50 kilometer van ons vestigingsadres rekenen wij naast de €25,- ook 20 cent per additionele kilometer, retour van ons vestigingsadres naar het afleveradres. Vanaf 50 kilometer rekenen wij €50,- plus 20 cent per additionele kilometer.


Artikel 4 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten :
Bij de aankoop van producten, niet zijnde levende dieren of consumptiegoederen, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na verzending van het product.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van levende dieren :
Bij de reservering van levende dieren heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen.
Eventueel betaalde aanbetalingen worden niet teruggestort.


Bij levering van consumptiegoederen :
Bij aankoop van consumptiegoederen is het niet mogelijk gebruik te maken van het herroepingsrecht.

Bij levering van diensten :
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Eventueel betaalde aanbetalingen, worden niet teruggestort.


Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.Het aankoopbedrag minus de verzendkosten zal de ondernemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 7 – De prijs

De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de looptijd van het aanbod niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.


Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.


Artikel 9 – Betaling

Indien niet anders overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.
De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.


Artikel 10 Persoonsgegevens

Moderne Oerboerderij Spek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden gebruikt om de verwerking van de bestellingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Moderne Oerboerderij Spek zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Artikel 11 Links

Op onze site kunnen advertenties van derden staan of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid en de algemene voorwaarden van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk.


Artikel 12 Levende have

Levende have kan alleen worden afgehaald door de consument zelf of door een speciaal en bekwaam transportbedrijf of wordt in overleg geleverd door Moderne Oerboerderij Spek.
Moderne Oerboerderij Spek is niet aansprakelijk voor sterfte of ziektes bij de dieren tijdens of na levering. Dit is uw eigen risico.
Indien een gereserveerd dier sterft voor levering, zijn wij daar op geen enkele wijze voor aansprakelijk.
De consument wordt bij sterfte van een gereserveerd dier bovenaan de wachtlijst geplaatst.Indien de consument niet bovenaan de wachtlijst wil worden geplaatst, worden eventueel betaalde aanbetalingen of koopsommen terugbetaald.
Indien het geslacht gegarandeerd is door Moderne Oerboerderij Spek, geldt hiervoor een omruilgarantie indien het geslacht niet overeenkomstig het verkochte geslacht blijkt te zijn.
Indien van toepassing verkoopt Moderne Oerboerderij Spek alleen dieren indien wordt voldaan aan de geldende regelgeving van het Ministerie van Landbouw. Dit houdt in dat de consument voor schapen, koeien en varkens in bezit moet zijn van een geldig UBN voor het betreffende diersoort.


Artikel 13 Dekkingen

De kosten voor voer zijn bij de prijs inbegrepen gedurende de dekkingsperiode. Indien de consument de wens heeft om het te dekken dier te voeren met eigen voer, is dit alleen mogelijk in overleg en indien ook in de voerbehoefte van het ter dekking staande dier wordt voorzien.
Moderne Oerboerderij Spek is bij natuurlijke dekkingen niet verantwoordelijk voor eventuele verwondingen en sterfte van de te dekken dieren van de consument.
Eventuele dierenartskosten, die voortkomen uit de dekking dienen op naam van de consument te worden gemaakt. Dit geldt ook voor verwondingen van het ter dekking staande dier van Moderne Oerboerderij Spek.
Tenzij anders overeengekomen, maakt Moderne Oerboerderij Spek in voorkomende gevallen gebruik van de diensten van “Dierenkliniek Vechtdal”.
Moderne Oerboerderij Spek neemt alvorens een dierenarts te raadplegen, contact op met de eigenaar van het te dekken dier. Uitzondering hierop zijn levensbedreigende situaties voor het te dekken of ter dekking staande dier en/of indien de eigenaar niet direct telefonisch bereikbaar is.
Indien de dekking de eerste keer niet succesvol is gebleken, kan de consument in overleg het te dekken dier, indien het ter dekking staande dier beschikbaar is, eenmalig kosteloos opnieuw laten dekken.
Dekking vindt plaats op de Moderne Oerboerderij Spek. Dit houdt in dat het te dekken dier conform regelgeving van het Ministerie van Landbouw, voor de duur van de dekking, moet worden overgedragen aan het UBN van Moderne Oerboerderij Spek.

Ten aanzien van varkens :

De te dekken zeugen worden, in overleg, 1 week voor verwachte berigheid geïntroduceerd bij de beer.
De te dekken zeugen worden uiterlijk 14 dagen na introductie bij de beer weer opgehaald.
Moderne Oerboerderij Spek behoudt zich het recht voor de dieren te scheiden indien er gevaar dreigt voor het te dekken of het te dekking staande dier. In een dergelijk geval kunnen de gemaakte kosten bij een onsuccesvolle dekking niet worden verhaald op Moderne Oerboerderij Spek en is de bepaling ten aanzien van kosteloze herdekking niet van toepassing.

Ten aanzien van schapen :

De te dekken ooi(en) worden, in overleg, uiterlijk 1 september geïntroduceerd bij de ram.
De te dekken ooi(en) worden uiterlijk 1 oktober weer opgehaald.
Moderne Oerboerderij Spek behoudt zich het recht voor de dieren te scheiden indien er gevaar dreigt voor het te dekken of het te dekking staande dier. In een dergelijk geval kunnen de gemaakte kosten bij een onsuccesvolle dekking niet worden verhaald op Moderne Oerboerderij Spek en is de bepaling ten aanzien van kosteloze herdekking niet van toepassing.

Ten aanzien van konijnen :

De te dekken voedster wordt, in overleg, maximaal 1 week lang bij de ram geïntroduceerd. |
Moderne Oerboerderij Spek behoudt zich het recht voor de dieren te scheiden indien er gevaar dreigt voor het te dekken of het te dekking staande dier. In een dergelijk geval kunnen de gemaakte kosten bij een onsuccesvolle dekking niet worden verhaald op Moderne Oerboerderij Spek en is de bepaling ten aanzien van kosteloze herdekking niet van toepassing.Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.